gentrasoekapoera@groups.facebook.com

grup gentra soekapoera logo 2011-2012

https://www.facebook.com/groups/gentrasoekapoera/members/

Sampurasun

GENTRA teh carios, carita atanapi nyarita. SOEKAPOERA teh anu janten kawit tina nami TASIKMALAYA nyoko kana wewengkon nu aya di Priangan Timur sareng rundayan kulawargi Soekapoera. Soeka/Soka = tihang, Poera = Karaton (nagara) margi kapungkurna mah Soekakerta. GENTRA SOEKAPOERA, carita urang Soekapoera, caritana Priangan Timur.

Kahatur kanggo sadaya kulawargi, baraya oge wargi, simpatisan sareng anu mikatineung tur mikanyaah Pasundan atanapi Priangan anu aya di ieu mandala, bilih bae bade sempal kapiguyon, bacangkrama, ngaraketkeun duduluran, wawargian kalih silaturahim, pon kitu deui oge kalintang bingahna pangais nyatana para admin atanapi pangurus di ieu mandala saupamina wargi, baraya kalih simpatisan iasa ngalebetan ieu rohangan kanggo ngamumule ka-Sunda-an ku rupi-rupi pangaweruh, elmu panemu, kamonesan, ngaguar sajarah oge kasenian/budaya Sunda anu tos kakoncara ka sakuliah dunya.

Sumangga urang sasarengan sasieureun sabeunyeureun rereongan gotong royong dina enggoning ngawujudkeunana.

GENTRA SOEKAPOERA kanggo kum sadayana urang Sunda oge kanggo anu mikadeudeuh sareng mikareueus tur anu mikanyaah mikamelang kana kabudayaan Sunda, sok komo nu aya di wewengkon Pasundan atanapi kantos bumen-bumen di Tatar Pasundan.

Paripaosna urang Tasikmalay anu aya dimamana, urang mamana anu aya di Tasikmalaya, kum urang mamana anu aya di Jawa Barat, urang mamana anu aya di Indonesia oge urang mamana nu aya di sakuliah Dunya da geuning teu saalit nu kasakseni, aya urang luar nagari anu resep kana kabudayaan Sunda.

Janten ieu riungan teh henteu kawates riungan silaturahmi na urang Priangan Timur, kanggo sadayana bae, anu utami mah hayu urang ngageuing ka para nonoman Sunda sadayana, urang pada pada ngamumule ka-Sunda-an, sangkan palaputra, anak incu urang teu pareumeun obor kana rundayan sareng kabudayaan Sunda, mugi diparengkeun.

  • Hatur nuhun kana bantosan sareng perhatosanana
Iklan